Годишно отчетно събрание’2010

Шуменските краеведи от­четоха едногодишната си дей­ност на свое редовно годишно събрание на 15 март 2011 г. Председателката на дружеството Марияна Фи­липова изнесе годишния от­чет, в който бе дадена оценка на извършената краеведческа и издирвателска дейност. С всяка изминала година авторитетът на дружеството расте, а с това и приносът му в културния живот в Шумен. При голям интерес бе про­ведена научнопрактическата конференция “Приносът на етни­ческите общности за развити­ето на Шумен”.

В изказванията си краеведите направиха и предложе­ния – да се поставят паметни плочи на видния шуменски краевед Георги Джумалиев, на всички министър-председатели на България с шуменски корен, да се организи­ра дарителска кампания за събиране на книги, които да се изпратят в навечерието на 24 май в Молдова на нашите сънародници. Предвижда се организиране на честване по повод 20-ата годишнина от създаването на дружеството. Шуменските краеведи не спестиха критиката си към общината по проблеми от културния и духовния живот. “Много предложения излизат от нас – краеведите, в публич­ното пространство, но няма кой да ни чуе, а редица проек­ти и начинания с години не се решават”- заявиха краеведите. Те настояват за издигане па­метник на Апостола на свобо­дата Васил Левски, за изграж­дане на алея на бойната слава, за паметник на светите братя Кирил и Методий, за написва­не на „История на Шумен”.

Николай КАЛЕВ