● Годишен отчет’2010 г.

Отчет

за работата на Дружеството на краеведите през 2010 година

 Измина една година, доста тежка за страната ни, но изпълнена с много и разнообразни изяви и събития за Дружеството ни. Ако трябва да определим с няколко думи изтеклата 2010 г. то тя беше много ползотворна, плодотворна и успешна.

Както преди, така и през 2010 г. дейността на дружеството бе насочена към проучване и пропагандиране на ключови въпроси от историята и настоящето на Шумен. Нашите членове продължиха работата си по избраните теми.

Някои от нашите краеведи успяха да приключат изследователските си теми и да ги финализират, отпечатвайки своите книги.

В началото споменах, че годината беше плодотворна. Доказателство за това са осемте книги, издадени, разпространени и представени на обществеността в Шумен.

“Буховци частица от миналото и настоящето на България” с автор доц. д-р Чавдар Танев. Единствено издание за това село. Книгата бе представена както в Шумен, така и в с. Буховци.

„Славата на шуменските бойни знамена”; „Първият военен паметник в България” и „Учители и ученици от Шумен – доброволци в Сръбско-българската война 1885 г”. с автор Димо Димов. Същите бяха официално представени пред публика. С представянето им отбелязахме тържествено и 80-годишнината на техния автор.

През 2010 г. своят дългогодишен труд завърши и Георги Димов. Неговото изследване “Радиолюбителството в Шуменска област” е единственото по тази тема за Шумен. Бидейки ръководител на Радиоклуба в Шумен доста време, той представя на читателя не само исторически и статистически данни, но и някои случаи от “кухнята”, от ежедневието на радиолюбителите. Издаването на книгата съвпадна и с личния юбилей на автора – неговата 80-годишнина. Така отбелязахме двоен празник, представяйки неговата книга на шуменци.

Неуспехът на проекта за отпечатване на сборника от конференцията, проведена през 2008 г. не ни обезсърчи. През 2010 г. подготвихме нов проект, който бе одобрен от Управителния съвет на фонд “Култура” в Община Щумен. Беше ни отпусната сумата от 500 лв., която много помогна за издаването на сборника „130 години от освобождението на Шумен” с материали от Научно-практическата конференция от 2008 г., в който участват 15 автора, съставена и редактирана от Марияна Филипова. Досега това е едно от най-добрите издания по разглеждания въпрос, подготвен изцяло от членове на дружеството. Към книгата се предлага и СD с презентацията на учениците от Клуб Краезнание при ПМГ “Н. Попович” – Шумен и цялата книга в електронен вид. Книгата бе представена пред шуменската общественост и бе радушно и с интерес посрещната от читателите.

В края на 2010 г. представихме стихосбирката “В моята Родина” на Йорданка Савова – най-новия член на нашето Дружество. В препълнената зала на читалището звучаха стихове за Родината и нейната прекрасна природа.

Още една книга бе отпечатана през 2010 г. – “Из историята на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” с автор доц. Чавдар Танев.

Друга форма на краеведската работа е публикуването на статии в местните печатни издания по повод годишнини от исторически събития, на бележити личности с принос в развитието на града ни или по наболели въпроси, свързани с опазване на народната памет. За отчетния период имаме отпечатани над 10 такива статии и съобщения. И тук се наблюдава развитие – шуменските краеведи са в крак с новото време. Освен на хартия те вече публикуват и в електронните издания на някои вестници.

Основното събитие – годишната ни конференция – премина на високо ниво. През 2010 г. тя бе посветена на приноса на етническите общности за равитието на Шумен. Темата бе подбрана с цел да бъдат включени в краеведските изследвания представители на всички общности, живеещи в Шумен. Включиха се всички поканени – арменци, евреи, руснаци, турци и цигани. Всички те започваха своите изказвания с благодарности към Дружеството за подбраната тема и за възможността да представят пред шуменската общественост приноса на съответната общност за развитието на града ни и да поставят някои наболели въпроси. За ръководител бе поканен доц. Стоян Танев от ШУ, а с доклад по темата се включи и проф. Кина Вачкова, на откриването присъства зам. областния управител Ралица Тодорова, което говори за значимостта на темата и за висока оценка за дейността на Дружеството.

С интерес бе посрещнато и традиционното участие на младите краеведи от клуб “Краезнание” при ПМГ с ръководител Даниела Фанева. От учебната 2010/2011 г. на училището са отпуснати часове свободно-избираема подготовка по краезнание. Известна заслуга затова имаме и ние, че приехме и предоставихме възможност на учениците да участват в нашия годишен форум.

Трябва да отбележим и факта, че местните медии вече са добре запознати с нашата работа, следят нашите изяви и сами ни търсят, за да отразяват изявите ни. Във връзка с подготовката и провеждането на конференцията, управителят на Дружеството беше поканен в предаването “Денят” на телевизия Шумен. За Радио Фокус интервю по даде Николай Калев член на Управителния съвет. Във вестниците “Шуменска заря” и “Топ новини” също имаше съобщения с подробности около темата и участниците.

Друга основна задача, която сме си поставили, е да отбелязваме всички големи и не толкова големи дати и събития и да напомняме непрекъснато на нашите съграждани славното ни минало и героите, от които трябва да се учим и да им отдаваме заслужена почит. В тази връзка организирахме и две изложби –

– Изложба, посветена на 125-годишнината от Съединението на България и мястото на Шумен и гарнизона в това велико събитие. Същата бе представена съвместно с читалището. Автор Димо Димов

– Изложба, посветена на 125-годишнината на Сръбско-българската война и участието на Шумен и шуменското войнство в нея. Автор Д. Димов

Дружеството търси изява и участие и в мероприятия, организирани от други обществени организации като участието в Четвъртия международния фестивал на любителските исторически филми с филма „Великият Ден на Шумен”, посветен на освобождението на Шумен, което се прави за първи път. Автори: Димо Димов и Вълчо Вълчев. Трябва да отбележим изключително доброто сътрудничество и съвместна работа с Киноклуб “Мадарски конник” при читалището. Дружеството ни получава незаменима, безкористна и навременна помощ от клуба – било за озвучаване на наши мероприятия, било за онагледяване и допълване на разглежданите въпроси с техни филми.

Д-р Ст. Стефанов – член на Управителния съвет, е един от създателите на Музея на ветеринарното дело в Шумен, създаден в районната ветеринарна служба през 2010 г.

Николай Калев активно се включва в ръководството – като член на Управителния съвет и в дейността на Национално дружество “Традиция” – клон Шумен.

Явор Якимов – един от най-младите ни членове, участва редовно във всички възстановки на исторически събития, организирани от Родолюбивия комитет “Крум Страшний”.

Търсейки по-широко поле за изява на нашата дейност, организирахме две срещи със шуменски краеведи в пенсионерските клубове в града – едната бе посветена на 125-годишнината от Съединението и Сръбско-българската война с лектор Димо Димов, а другата – за шуменския кмет Христо Тодоров – с лектор Антония Панева.

Борис Павлов гостува на читалището и Клуба на пенсионера в село Мадара, където представи свои стихове.

По предложение и с прякото участие на полковник от запаса, инж. д-р Ангел Христов, бе установена връзка с българите от Молдова, с които тепърва ни предстои съвместна дейност.

По предложение на Дружеството вече се утвърждава като традиция изнасяне пред гражданството на иконата на светите братя Кирил и Методий, подарена от генерал Белокопитов при освобождението на града на 6/18 юли 1878 г.

Страницата на Дружеството в Интернет е много добра възможност да стигнем до повече хора. Вече имаме и първите рзултати – търсят ни хора от други градове и области, открили ни в Интернет. Интересуват се най-вече от нашите издания, като биха искали да се сдобият с тях.

Богата дейност развива и Студентската ни секция с ръководител гл. ас. Красимира Колева.

  1. Научни прояви:
  • III студентски краеведски четения (журирани). Шумен, 31.05.2010 (30 студенти).
  • Участие в регионалната кръгла маса “170 г. от рождението на Васил Друмев”. Гложенски манастир, 02.06.2010.
  1. Участия в научни проекти:

Тема Етнополитика на езика и езици на политиката на Балканите.

Ръководител на проекта – проф. д-р Яни Милчаков

Брой на участниците – 11.

Брой на участниците студенти – 8.

  1. 3.     Научна продукция:
  • 1 бакалавърска теза (юли 2010)
  1. Награди:

1       Диплом на Регионална библиотека „Ст. Чилингиров” – Шумен за отлична организация и научно ръководство на III студентски краеведски четения

2        11 индивидуални награди на студенти от IV, III и II курс Българска филология на III студентски краеведски четения. Шумен, 31.05.2010.

Пожелаваме им ползотворна работа и през настоящата година.

В нашата нелека, продължителна, абсолютно безкористна научноизследователска работа ние не бяхме сами. До нас бяха нашите приятели, партньори, колеги от НЧ „Д. Войников”, Регионална библиотека „Ст. Чилингиров”, ШУ „Еп. К. Преславски”, Регионален исторически музей, Държавен архив, Областния съвет на Съюза на ветераните от войните, Киноклуб “Мадарски конник”, Сдружение „България – наш дом”. Към тях през 2010 г. се присъединиха народно читалище “Назъм Хикмет”, народно читалище “Евролил”, Руски клуб “Славяне 2000”, Арменската културно-просветна организация, Българската община в Молдова. Искам от свое и от ваше име да им благодаря затова, че са до нас в нашата народополезна дейност.

През отчетния период продължи провеждането на събранията и мероприятията на дружеството при добра организация. Своевременно се уведомяваха членовете за часа и мястото на всяка проява, проблемите и задачите, които ще се разглеждат и решават. По този начин краеведите идваха подготвени и със свои предложения и мнения по всеки въпрос.

Редовно, според Устава, се провеждаха и заседанията на Управителния съвет.

През 2010 г. Дружеството на краеведите наброява 26 редовни членове.

През изтеклата година за нови членове на Дружеството бяха приети Ангел Христов, Дарин Дончев и Йорданка Савова.

За огромно наше съжаление не са вече сред нас Пейко Хаджиев и Димитър Кехайов. Ще помним винаги техния принос в работата на краеведите в Шумен.

През отчетния период работата на Дружеството премина на много добро ниво. Всичко необходимо и зависещо от нас бе направено. Но не можем да не отбележим с болка, че някои от инициативите на които бяхме сложили начало (през 2009 г. – като построяването на паметник на Васил Левски, а през 2010 г. – написване история на Шумен), по независещи от нас причини не вървят напред. Ще се интересуваме и ще настояваме, доколкото е в правомощията ни тези инициативи да бъдат доведени до успешен край.

Ще продължаваме да работим все така упорито, да предлагаме на шуменската общественост качествени и стойностни мероприятия, краеведски изследвания с висока научна стойност, така както сме го правили досега.

Основните направления, в които трябва да продължим да работим:

– разширяване и задълбочаване на научноизследователската работа като се наблегне на все още неизследвани или слабоизследвани теми;

– разширяване на работата ни с учениците;

– увеличаване броя на членовете ни чрез привличане на хора, занимаващи се и вълнуващи се от опазване миналото на региона;

– продължаване на ползотворното сътрудничество с всички културни институти в града.

И накрая бих искала да благодаря на всички вас, които въпреки тежките условия в страната и лично в семействата на всеки от нас, продължавате да работите в името на краеведската цел – опазване миналото на родния край в името на неговото бъдеще!

15 март 2011 г.

гр. Шумен