Юбилей на Георги Димов

С тържество в зала “Сава Доброплодни” на шуменското народно читалище “Добри Войников – 1856” снощи бе отбелязан 80-годишният юбилей на Георги Димов. То бе организирано от читалищ­ното настоятелство и Дру­жеството на краеведите в града ни, а водено от Дете­лина Палазова – секретар на най-старото българско чита­лище.

                 снимка Тошко Йорданов

На юбилейното тържество, посветено на 80-годишнината на Георги Димов (в средата), говориха редакторът на книгата му Веселин Касчиев (вляво) и рецензентът доц. Петър Милев (вдясно)

Георги Димов е роден в търговищкото село Преселец. Военната си служба от­бива като радист във Вра­чанската дивизия. Професионалният му път минава през Околийския съвет във Вели­ки Преслав, Окръжната про­тивопожарна служба, Доброволната организация за съдействие на отбраната. Като началник на Окръжния радиоклуб в Шумен той ус­пява да го издигне до воде­що ниво в страната. През пе­риода 1950-1961 г. Димов се занимава с радиолюбител­ска дейност, като едновре­менно с това обучава радио­телеграфисти за Българска­та армия.

Официално снощи бе представена книгата на Ге­орги Димов “Радиолюбител­ството в Шуменска област” с редактор Веселин Касчиев. Повод за написването й е нерадостният факт, че от­критата през 1985 г. нова сгра­да с 12 мо­дерно обза­ведени ка­бинета за дейността на радиок­луба по време на промените у нас по-късно е ог­рабена, из­почупена и продадена. Книгата запознава читателите с активна­та дейност на радио­любители­те в Шумен­ска област, всеотдай­но работи­ли през го­дините.

Светлин Костадинов